Recherche

T = Girixtino eginbidea – Mission / Témoignage

T 01 - Gaur, Kristo, pitz deneri

Ô Christ, enflamme le coeur de nos jeunes
 
Gaur, Kristo, pitz deneri
Zu baitan zen su hori :
Gabiltzan zu iduri,
Nausituz gaitz orori.
 
1 - Jos gaiten elgarri, Kristo lokarri :
Dugun argiz-argi mundua berri.
Barnean sineste, begian irri.
Goazen beti goiti, denen pizgarri.
 
2 - Herra eta gerlak bai urrun beude :
Oro ditugula guk adiskide.
Bertze nehorekin etsaitu orde,
Denak bat ar gaiten zuzenen alde.
 
3 - Hail kantuz lanerat, eskual-gaztea :
Hire indarrekin har Sinestea.
Izan Kristok zuen begitartea
Diotela denek : hau langilea !
 
4 - Lurrerat jautsirik Zeruko Jauna,
Ibili du berak gizonen lana.
Lantuz lurra, zura edo burdina,
Dugun egin denek Harek egina.
 
5 - Bai berri dadila Eskual-Herria
Atxikiz arima eta irria.
Mendiek bezala entzun, hiria,
Eskual-gaztearen bizi nahia.
 
6 - Herrian berean ala kanpoan,
Errotik gaiten gu Fededun izan.
Eskuak guziek elgarri eman :
Mundu Berriraino goazen lanez lan.
 

T 12 - Gure ondoan, Jauna

Reste près de nous, Seigneur, sois notre Route, notre Vie
 
Gure ondoan, Jauna, egon zaite beti,
Zu zira gure bide eta gure bizi.
 
1 - Zu zira Jauna, Zu, gure artzain
Eta gu zure artalde ;
Nora ezinez ibiltzen gira
Ardi gaixoak Zu gabe.      (bis)
 
2 - Zuk ezagutzen gaitutzu denak
Zu zira gure artzain on.
Zure ondoan elgar maitatuz
gaitezela beti egon.      (bis)
 
3 - Otsoak daude barrutietan
Zelaian eta bortuan,
Bainan otsoen beldurrik gabe
Jauna, gu zure ondoan. (bis)
 
4 - Zu gure poza eta itxaropen,
Zurekin goaz aurrera,
Egunen baten zure betiko
Artaldea izatera.                (bis)

T 02 - Gazte kartsuen baitan

Parle, Seigneur, au coeur des jeunes !
 
Gazte kartsuen baitan,
Zu, Jauna, otoi ! mintza !
Laguntza beharretan
Baita orai Eliza.
 
1 - Jendeak trumilka galduz dabiltza,
Ai denek balute denek apeza !
Apez beharretan dugu Eliza :
Gazte bihotzetan Zu, Jauna, mintza.
 
2 - Zenbat erresuma dagon pagano !
Hoitan ez da Kristo sartu oraino.
Arima su eta gorputza sano,
Misionestak igor lur hoitaraino.
 
3 - Bai jarraik Jaunari gostaia gosta,
Holako nausirik nihun ez baita.
Grazien hazia lurrez-lur bota,
Hil-eta biltzeko zeruan uzta.
 
4 - Jaunarentzat dena uzten duena
Dohatsu bai hura ! - Jaunak errana.
Ehunka gehiago zaio emana,
Eta zeruetan zer zoriona !

T 13 - Mundu berri bat

Tu es, Seigneur, notre espérance
 
1 - Mundu berri bat dugularikan, Jauna, gure ametsean,
milaka trabak aurkitzen ditu gure ametsak bidean.
 
Zu zira gure pozbide, gure itxaropen,
Emaguzu, Aita ona, zure bedeinkapen.
 
2 - Askatasunez, Jauna, gorputza, askatasunez gogoa,
Askatasunez bizi nai dugu gure bizitza osoa.
 
3 - Askatasunez mundu berria eginez dezagun goza,
Urrikal, Jauna, eta emaguzu bedeinkapenaren poza.
 

T 05 - Kristo, apeza

Christ, Prêtre du Père, appelle à ton service
 
Kristo, Aitaren manuz etorri  apeza
Lagun onak hautatuz zuk molda Eliza.
 
1 - Gure herriek bat eginen baitute
Jaunaren herri bakarra ;
Girixtinoek bide hortan daukate
Kristoren argi beharra.
 
2 - Bere haurrekin egin duen ondoan
Betikotz Jaunak batasun,
Apezen eskuz ezarri du munduan
Jainkozko ainitz ontasun.
 
3 - Girixtinoen familia behar da
Izpirituaz zurea.
Apostoluek zuten bezain suharra
Baginu berdin fedea.
 
4 - Gure semeak eta ere alabak
Munduak behar baditu ;
Dezala maita Jesus gazten bihotzak
Ta berdin hari segitu.
 
5 - Apez, serora edo familiatu
Bakotxak du bere deia,
Bidea Jaunak zoin emana baitauku
Lehen da haren nahia.
 
6 - Sortu orduko, Jauna, eman daukuzu
Maitasunaren beroa :
Gu denen etxe bakotxa zuk egizu
Fedelur paregabea.
 
7 - Berri haundia, mezu paregabea,
Oraino askok ez jakin.
Piztua dugu Kristo Salbatzailea :
Gaitezen bizi harekin.

T 14 - Esperantzaren kantua

Allons, unis, vers les cieux nouveaux
 
Elkarturik goazen aintzina kantari,
Bideak zabalduz betiko pozari. (bis)
 
1 - Maitasun ta zuzentasunez dezagun
ekar anaien askatasun,
hor heldu baita Jaunaren betiko egun.
Hor dugu  distiratsu egun sentiko argitasun.
 
2 - Zerua eta lurra berri eginik,
orduan ez da izanen minik,
ez da izanen nigarrik, ez heriotzerik.
Jainkoa gure Jainko, gu haren herri betiko pozik.
 
3 - Jaunaren eguna etor dadinean,
guziak poztasun batean
egonen gira Jaunaren ontasunean
Izanen gira zoriontsu betikotasunean.

T 06 - Gaurko gure gaztetan

Donne à nos jeunes le zèle de Xavier et Loyola
 
Gaurko gure gaztetan
Berriz bizi ditela
Zabier eta Loiola.
Heien karra lur huntan
Denak sutuz doala;
Kristok nahi bezala.
 
1 - Zabiertarrekin Loiolatarrek herrian zuten maiz gerla ;
Kristoren maitez bi saindu gaztek hara bat egin zutela.
 
2 - Anai arteko gudaldietan emanen zuten kar hori,
Mundu guziak bat egin zezan eman diote Kristori.
 
3 - Izan bezate gaztek sineste bai eta erro azkarrak,
Atxik bitza gaur, ekaitzan tente, Jesu Kristoren indarrak.
 
4 - Herritik urrun barreiatuak diren euskaldun gazteak
Ez bitza, otoi, irets munduak, bainan bai argi fedeak.
 

T 15 - Denek dezagun kanta

Chantons le Nom du Seigneur
 
Denek dezagun kanta Jaunaren izena
zeru lur zabaletan haren Jauntasuna
Herri alde orotan esku zartarakan
batetaraturik har gaitezen kantan.
 
1 - Aintza etxe xokoetan
Aintza herri guzietan
Aintza mundu zabalean
Aintza bihotzetik Aintza.
 
2 - Bildu haurridetasunez
Bildu bataio agintzez
Bildu herri bat eginez
Bildu gogo batez bildu.
 
3 - Zuri gure atseginak
Zuri gure bihotz minak
Zuri lur huntako lanak
Fedez zuretzat emanak.

T 07 - Otoi ! Jainkoa

Seigneur, garde-nous dans la foi
 
1- Otoi ! Jainkoa, ez utz galtzerat
Euskal lurrean fedea.
Orroit zoin duzun maite mundua,
maite gu garen jendea.
Otoi ! Jainkoa, ez utz galtzerat
Euskal lurrean fedea.
 
2 - Gure gazteri eman Jainkoa,
Kristau fedean indarra.
Gaur ez ditela Jainko-gabekin
makur-biderat hek lerra.
Orai munduak baitu denetan
gizon kartsuen beharra,
Gure gazteri eman, Jainkoa,
Kristau fedean indarra.
 
3 - Auzo-herrien altxagarria
egin euskaldun herria.
Herra gaindituz, gaiten denak bat
mundu berrirat lehia.
Ager dakigun dena maitasun
Zutan den mundu berria.
Auzo-herrien altxagarria
egin euskaldun herria.

T 16 - Euskal semea

Christ a aimé chacun de nous jusqu'à mourir
 
1 - Euskal semea Kristok hiltzeraino zaitu
Bertze jendeak oro bezenbat maitatu,
Noiz behar ote dute guziek onartu
Euskaldun izaitea ez dela bekatu.
 
2 - Zuhaur ezin izanez ez otoi etsitu
Ez eta egin herraz tu egileari tu
Gorrotoak bihotza barnez hiltzen baitu
Laidoen gatik ere indartsu agertu.
 
3 - Jende guzien Aita bai eta gurea,
Euskal semean ikus Kristoren eitea,
Gaur ez dezon herrak hil barnetik barnea
Emozu goiko indar, goiko sinestea.
 
4 - Jaunaren eguneko goizeko izarra
Noiz gutan ote zauku argitu beharra ?
Harekin baitukegu Kristoren indarra,
Fedeaz igortzeko bihotzetik herra.
 
5 - Gizonetan izarrak, zer fede dirdira !
Ai, horrek sustatuak guziak balira !
Euskal semeak oro, zerurat begira,
Minez min hel ditela betiko Herrira.

T 08 - Zure lekuko

Témoins du Christ, envoyés au monde
 
Zure  lekuko gaitu Elizak gu igortzen munduari.
Izan ditela gure urratsak, Kristo, zure mezulari.
 
1 - Hemen dugu orok egin Jaunaren artaldea.
Denek behar dute jakin zoin den paregabea
Zeruko artzainarekin gure alapidea.
 
2 - Ez du nahi Artzain onak bakar bat ere galdu.
Gertatzen bada etsaiak duela bat urrundu,
Behar du bere anaiak berriz biltzen lagundu.
 
3 - Bere biziaz apeza Kristo agertuz doa.
Kristauak halaber beza bertzer eman Jainkoa,
Gutan baitago Eliza argitzeko mundua.
 
4 - Bataiatua den bati manu hau da emana :
Obraz egin dezan beti Jainko-hitzak diona,
Orotan dadien aurki eginez Jainko-lana.
 
5 - Mariak aingeruari « Jaunaren neskatoa «.
Ordutik eman zen Hari bihotz eta gogoa :
Jainkoaren zerbitzari, horra girixtinoa.
 
6 - Jainkoaren haurrek dugu familia egiten.
Munduak erran behar du : zer bihotz ona duten !
Beraz oro esku-esku elgarrekin ar gaiten.
 

T 17 - Zu bihotzean

Avec toi, Seigneur, fais que nous soyons un !
 
Zu bihotzean eta Zu lagun,
Denek bat egin dezagun.
 
1 - Mundurik ez zen, argirik ez zen, eta zuk maite gintuzun,
Lurreko minen artetik, Jauna, denek bat egin dezagun.
 
2 - Bakotxa bakotx izanik ere, denek bat egin dezagun ;
Ez berdingoa, gaindituz goazen elgarren ganat zu lagun.
 
3 - Jesusi beha erran du Jaunak : “ Hau dut nik Seme maitea ”.
Maitasun beraz, behako beraz, deneri, Jauna, gaur beha.
 
4 - Fededun jendek dezaten goza guzien gatik bakea,
Ezagutaraz elgarri beha, Jesusen begitartea.
 
5 - Emana denik ez baita nihor emana zaren bezala,
Bat zare, Jauna, batean hiru : nork adi hori, nork zila ?
 
6 - Kristori esker elgarri gaiten emanak, eman ahala ;
Lurrean diren herriak oro Kristok bat egin ditzala.
 

T 09 - Kristo, Jainko gizona

Christ, Dieu fait homme, Souverain Prêtre
 
Kristo, Jainko gizona
Apezen apeza.
Apez berrian bizi,
Ager eta mintza.
 
1 - Haren bitartez, Kristo, heda Berri Ona :
Aitaren erreinua dadien aintzina,
Haren urratsez ager zure Bihotz Ona :
Egin dezan zu baitan denen batasuna.
 
2 - Otoitz deiak Aitari hel-araz ditzola,
Zure Gorputzarekin eskainiz Odola :
Izan dezaten denek behar den ahala,
Gauez gau bermatzeko Argiaren bila.
 
3 - Haren eskuaz eman erorier esku,
egun hainbertze baita galtzeko irrisku.
Ifernuko indarra jazartzen bazaiku,
Lehertuek dutela hartan ihes-leku.
 
4 - Haren suaz guziak maitatzerat susta,
Mundu-bazter askotan herra nausi baita.
Harek zabaldu karrez, mugak hautsi-eta
Jende guziek elgar dezatela maita.
 
5 - Bekatu lokarriak denetan ken bitza
Eta gerla bideak etxetarik haiza :
Oraidanik dezagun elgarrekin goza
Zure ganik heldu den bakearen poza.
 
6 - Apezekin batean Eliza gare gu ;
Hartze dute gu ganik apezek sustengu.
Elizak jasaitean ekaitz ala negu,
Kristo, guk beldurrik ez : gurekin zaitugu.
 

T 20 - Hogoi mende gaur

Au soir du 20° siècle, que nos coeurs se réjouissent de l'avènement du Christ !
 
Hogoi mende gaur, maitasun iturri, zaiku Jesus etorri :
Bihotz guziak diten herriz herri pitz eta berri.
1 - Jesus iguzki, goazen kartsuki argiaren bila :
Harek baitaki nun aurki, amestu bezala, goi argi zabala.
Jesus bai lankide bai iguzki, denak bat, goazen kartsuki.
 
2 - Gaur ilunberi nausi etorri Jaungoiko Haur hori
Agur dezagun kantari. Goikoak iduri, gaiten jos elgarri.
Huna Eguberri, bizi berri : gaiten jos, denak elgarri.
 
3 - Mende berriko mundu berria zaiku etorria.
Gure oraiko bizia zeruko hazia horrat gaur abia.
Huna goiko mundu pizgarria : dena kar, harat lehia.
 
4 - Bi milagarren urtea baita, bihotzez bat kanta.
Herra bideak utz-eta, mugak gaindi eta, dugun elgar maita
Denek Jainko Jauna dugu aita : nundik ez, guk elgar maita ?
 

T 10 - Jesus, munduko argia

Jésus, Lumière du monde, tu es la Vérité, tu es la Vie
 
Jesus, munduko Argia !
Jesus, zinezko Egia !
Jesus, betiko Bizia !
 
1 - Gure bihotz barneri
Eman zure Argia,
Dugun, Zu aintzindari,
Argi mundu guzia.
 
2 - Jesus Jainko bakarra,
Zuri gure Herria !
Beude urrun gezurra,
Herra eta lohia !
 
3 - Etxetan, herrietan
Izan denen Nausia,
Oraitik Zure baitan
Gaiten denak loria !

T 22 - Eta guk, zer egin ?

Éviter le mal, désirer le bien
 
 
1 - Zenbat jende munduan herrak berexiak,
Amodio deiari bihotzak hetsiak,
Zenbat jende, ontasun, gerlak errautsiak,
Indarra ta dirua denetan nausiak.
 
Eta guk, zer egin ? Zer egin elgarrekin ?
Eta guk, zer egin ? Zer egin Jesusekin ?
 
2. Miliunka badago munduan pobrea,
Bizitzeko ur, ogi, jauntzirik gabea .
Miseria sortzetik da heien zortea,
Aberatsen mundua, zer dute partea ?
 
3. Jainkoaren nahia gizonarendako,
Parabisu batean uros bizitzeko,
Gaixtakeriz gizonak berak egin uko,
Berritzeko bihotzak hil da Jesu Kristo.
 
4. Deitzen gaitu Jainkoak gutarik bakotxa,
Berritzera mundua girixtino gisa,
Amodioz beterik, zabalik bihotza,
Zerbitzari bezala, emanez bizitza.
 
5. Ikusirik badela hainbat behar mota,
Ezin gira gu egon begiak hetsi-ta,
Beharrean denari guk eskua bota,
Girixtino batentzat eginbide baita.
 

T 11 - Gurekin egon zaite

Seigneur, guide-nous sur la route de la vie
 
1 - Mendiko haize ta eguzkitan gure poz eta osasun,
Eta irrisku ta hersturetan zu zaitugu gure lagun.
 
Gure bide erakusle, Jauna, izan zaitez
Denak bizi gaitezen beti on eginez.
 
2 - Handiak uhain beldurgarriak, orroaka itsasoan,
Bainan ez gira, Jauna, gu beldur : zu zaude gure ondoan.
 
3 - Kale arteko joan etorri eta lanean gabiltza,
Eta zuk, Jauna, duzu poztutzen ta indartzen gure bizitza.
 
4 - Gurekin egon zaite mendian, itsasoan eta kalean,
Gurekin egon zaite lanean, gurekin, Jauna, jolasean.