Recherche

H = Pasionea – Passion / Croix

H 02 - Oi Gurutzea

Ô Croix sainte et bien aimée !
 
Oi Gurutzea, Oi Gurutzea
Gurutze saindu maitea ! (bis)
 
1 - Zure besotan, oi Gurutzea
Hil zaiku Jesus maitea :
Haren gurutzefikatzailea
Ni naiz ni bekatorea.
 
2 - Jesu-Kristoren odolak zaitu
Galbarioan gorritu,
Deusek geroztik munduan ez du
Zuk bezenbat dirdiratu.
 
3 - Bertz’orduz hemen etsai gaixtoa
Zutaz izan zen ehoa :
Zure indarra da Jainkozkoa,
Deusek ezin hautsizkoa.
 
4 - Etsaiarekin beti guduan
Hemen gabiltza munduan :
Paratzen bazaizkigu buruan,
Oi gu nork bentzu orduan.
 
5 - Jesu Kristori zurekin baizen
Ez da nihor jarraikitzen :
Zure bidetik da beti zuzen
Kristaua zerurat heltzen.
 
 

H 09 - Gurutzearen bidea 2

Le chemin de croix
 
1 - Pilatok manatu du ohoinen artean
Itzez tinki lotzeko Jesus gurutzean.  (2)
 
2 - Sorbaldetan harturik bere gurutzea,
mendirat igaiten da Jesus Jaun maitea. (2)
 
3 - Lurrerat erortzen da Jesus, nekaturik.
Altxatzen laguntzeko ez da arimarik.                (2)
 
4 - Agertzen zaio Ama nigarrez bidean :
Oi, zer zin eta minak bien bihotzean !  (2)
 
5 - Zimun Zirenekoa hartzen dute lagun :
Gurutzearen hartzen guk ikas dezagun.  (2)
 
6 - Bekatorea, nun da zure urrikia ?
Jesusi garbi zazu minez arpegia.  (2)
 
7 - Lurreko bekatuaren pisuaren haundiz,
Gurutze-pean Jesus erortzen da berriz.  (2)
 
8 - Jerusalengo haurra, ez egin nigarrik,
Edo zure hobenez egizu bakarrik.  (2)
 
9 - Hainbertze neke minez ahuldurik Jauna,
Hirugarren aldikotz hemen da etzana. (2)
 
10 - Guzien aintzinean jauntziak kendurik,
Jesus Jauna han dago arras lotsaturik.  (2)
 
11 - Orai itzatu dute, zainak urraturik,
Hezurrak ateratuz beren ozketarik. (2)
 
12 - Gurutzean lotua, minek deseginik,
Hil da Jesus maitea gizonaren gatik. (2)
 
13 - Semearen gorputza jautsi dutenean,
Oi, zer ezpata daukan Amak bihotzean.  (2)
 
14 - Hobira dutenean Jesusen gorputza
Itsaso samina da Amaren bihotza.  (2)
 
15 - Jesus ona, ni gatik xutik itzatua,
Damu dut bihotzetik, barka bekatua. (2)
 

H 03 - Zertako nauzue ni jo ?

Pourquoi me frappez-vous ainsi ?
 
1 - Zertako nauzue ni jo
kurutzean hiltzeraino ?
Eskuak odoltsu
dilindan banago,
Piztu dadin munduan su
eta goiko amodio.
 
2 - Zertako duzu egin so
eta gero berdin uko ?
Zer nuen bertzerik
pairatu beharko ?
Dugun izan zuk eta nik
bihotz bera sekulako ?
 
3 - Zertako bertzetarat joan
amultsuki nik deitzean ?
Ametsen ondotik
Oi, zenbat dabiltzan ! …
Nitaz kanpo zorionik
ez daiteke nihun izan.

H 11 - Kristo baitzaiku gurutzeratu

Par ses blessures, il nous a guéris
 
Bere zauriez sendatu gaitu,
Bere odolaz garbitu.
 
1 - Kristo baitzaiku gurutzeratu, agertu dauku bidea :
Orai gure da urratsez urrats Haren ondotik joatea.
 
2 - Hitz gaixtoari hitzik ez zion, ez da lerratu gaizkira.
Jo dutelarik, ixilik zagon, Jaunen Jaunaren begira.
 
3 - Gorputzean du, gurutzean du gure gaizkia jasana ;
Harekin hilik bekatuari, dugun har bide zuzena.
 

H 04 - O Jesus gurutzera

Souviens-toi, Signeur, tu as versé ton sang pour nous
 
Ah ! orroit zaite odola
enetzat eman duzula. (bis)
 
1 - O Jesus gurutzera
Ni-gatik igan zarena,
Ene gaztigatzera
Maiz behartzen zaituduna,
Orai zure aldera
Bihurtzen naiz, Jainko ona.
 
2 - Zure amodioak
Ez banau, Jauna, salbatzen,
Ene bihotz gaixtoak
Sutara nau kondenatzen.
Zure jujamenduak
Bortizki nau ikaratzen.
 
3 - Behar nuen bizia
Eman, Kreatzaileari :
Eman diot guzia
Gaixtoki kreaturari...
Itsumendu handia,
Ifernua dut merezi.
 
4 - Deitu nauzu eztiki
Zure grazia sainduaz :
Egotu naiz lazoki,
Enganatua munduaz.
Orai dolu dut finki
Bai ene zoramenduaz.

H 12 - Ortzirale sainduz

Toi qui as versé ton sang pour nous, prends pitié
 
A ! neri ere, Jesus, oren lazgarri hartan,
Gurutze gainetik behatu zinautan.
Orai ere bainago mende galgarri huntan,
Oi beha zadazu zeru gorenetan.
 
1 - Ortzirale sainduz, arratsalde erditan,
Hiltzen ari zinen hiru orenetan.
Behatzen zinuen menderen ta mendetan
Gizon guzieri, guzieri betan.
 
2 - Urrikalmenduzko behatze bat emazu
Eta zure haurra garbia dukezu.
Nik merezi gabe barkatzen darotazu,
Bainan zure soaz seguratzen nauzu.
 
3 - Zure so horrekin, zure odol saindutik
Xorta bat dadila eror gurutzetik !
Odol horrek garbi nezala bekatutik,
Nezala geriza ifernuko sutik !
 

H 07 - Getzemani

A Gethsémani...
 
1 - Nik otoitz egin artean,
Hor egon otoitzean.
Hits dut arima gau huntan,
Hits hiltzerainokoan.
 
Nik zaitut nik, Jauna,
Hil-zorian emana.
 
2 - Orena urrunt zakion
Dei-auhenetan zagon :
Ni ganik urrunt kalitza,
Ni ganik oren beltza.
 
3 - Otoizka zagon ahuspez
Aitari hau erranez :
Ez egin nere nahia ;
Zure nauzu guzia.
 
4 - Bi aldiz xutik jarri zen :
Lotan lo denak zauden.
Fedea flaka ez dadin,
Gaur denek otoitz egin.
 
5 - Hor dabil saltzen nauena :
Bai jeiki, hortik erna.
Etorri da orena
Zuentzat naiz emana.
 

H 13 - Jesus Kurutzeaz kargaturik

Prière du pécheur au pied du Christ en croix
 
1 - Jesus, kurutzeaz kargaturik zamatzaten egun huntan,
Gogoz izan naiz zure ondotik Galbarioaren puntan ;
Han ene buruari behatuz, hara zer ikusi dutan :
Zu itzatzeko burdin zorrotzak naramatzala eskutan.
 
2 - Aitortzen dut nor zaitudan bainan aitormen xoila bakarrik,
Zure aski maitatzeko ez du ene bihotzak indarrik ;
Bekatuari estekatua naukate hainbat lotgarrik,
Deus egin gabe zu beiratzeko kurutze dorpe hortarik.
 
3 - Sortzetikako jaidura txarra da ene hutsen iturri ;
Jainko Semea zarenaz geroz baitakizu denen berri,
Gizoner gorde izan dut bainan nola gordeko dut Zuri
Ardurenik zer izaiten duen ene gogoak hazkurri ?
 
4 - Zure Aitaren eskuetarik badut kargu bat ukana :
Bertutearen predikatzea gizonen artean barna ;
Alegiazko kartsutasunez egiten dut ene lana,
Bainan Zu eta ene burua ezin dezazket engana.
 
5 - Bake hitza ene ezpainetan nork ez ote du entzuna?
Bainan barnetik etzaut ixiltzen hisiaren oihartzuna.
Nekeak utzi bertzerendako, enetzat errextasuna,
Horra hor ene karitatea, horra ene maitasuna.
 
6 - Norbait ikusten badut ni baino dohatsuago bi mailez,
Gizarteari oihuz ari naiz zuzentasunaren galdez ;
Aldiz ene bihotzak funtsezko urrikalmendurikan ez,
nik jakinean pairamenetan bizi diren dohakabez.
 
7 - Ixildu dut zure burregoez elgar zagutzen dugula,
Horra naizen dohakabe hunen bertutearen ahula !
Badakit Jondoni Petrik ere lan bera egin zautzula,
Bainan nik haren urriki minik ez dut senditu sekula.
 
8 - Hau da sinesmenaren argia ahulezian hurtzea !
O, Jesus ona, ilunbe hunen iraupenaren luzea !
Noiz onartu behar derautazu ene soinean hartzea
Zur’eskuinean itzatu zuten ohoinaren kurutzea ?
 
9 - Jauna, suntsi dezazun ni baitan, egiten dautzut galdea
Hoinbertze bere gostuko sugai erretzen duen labea ;
Bihotz berri bat eman zaidazu, o zeru lurren jabea,
Ene jaidura gaixtoek egin karramiskarik gabea !
 

H 08 - Gurutzearen bidea 1

Le chemin de croix
 
1 - Gurutzearen bidea
Dugun egin, kristau maiteak.
Salbamenduko bidea
Ideki dauku Gurutzeak
 
Gurutzea, beraz beti
Dezagun lauda goraki,
Gurutzea beraz beti
Dezagun lauda goraki.
 
2 - Laudorio Gurutzeak
Duela beti gure ganik,
Guretzat Jainko Semeak
Hartan azken hatsa emanik.
 
3 - Aldare haren gainean
Ofreitu da gure biktima
Bai, Jesusen odolean
Han garbitu gure arima.
 
4 - Gurutze Salbagarria,
Nere esperantza da zutan :
Zutaz bainaiz erosia
Izan zerukotz mundu huntan.
 
5 - Oi Jesusen bihotz kartsu
Guretzat dena idekia.
Gurutzean guziz dugu
Ikusten, oi, zure gaindia.
 

H 14 - Gora Zu Kurutzea

Croix du Christ, tu es notre salut !
 
Gora Zu Kurutzea
Hor da Salbatzailea. (2)
 
1 - Nun du munduak, nun du behar duen egia ?
Zuk bai, Jesus, diozu piztu hortik argia.
 
2 - Zu hil zinen guri hor maitasuna ixuriz,
Gu pitz gaiten, mundu hau zure iduri jarriz.
 
3 - Zur gain hortan dauzkatzu beso zabal zabalak :
Oi bil zatzu, Kristo, bil berex dauden guziak.
 
4 - Lur hau amets bat da, ta guk ez jakin noiz arte :
Odol saindu sainduak xoilki salba gaitzazke.
 
5 - Atzo hil zen hura, gaur zeru-lurren Errege.
Hari esker-on, aintza, beti ta betiere.
 
6 - Nigar, garrasi, su, min, hoin hits bada itxura,
Goazen, haren bidez joan, Jauna lagun zerura.