Recherche

G = Garizuma – Carême / Conversion

G 01 -Barka Jainkoa

Pitié, Seigneur...
 
Barka Jainkoa, urrikal zaite.
Orroit zoin gaitutzun maite.
 
1 - Orroit, Jesu Kristo, lurreko anaiez,
Zerurat beha bagaude nigarrez :
Urrikal Jauna, dohakaben otoitzez.
 
2 - Aitaren Eskuina, zorion  bidea,
Denen burua, zeruko atea,
Zehorrek garbi gure esker gabea.
 
3 - Otoizten zaitugu, zeruko Jainkoa,
Entzun auhenen deiadar beroa !
Bihotzez barka zuri egin laidoa !
 
4 - Beha gure dolu eta urrikiak,
Zuri aitortuz guk egin gaizkiak :
Salbatzailea, ahantz-kitzu guziak !
 
5 - Itsuski saldurik, gaixtagin iduri,
Josi zaituzte Gurutze beltzari...
Zure odolaz barka, otoi, deneri.

G 11 - Ilunbe ginen (Ef 5, 8 - 14)

Nous étions ténèbres, nous voici devenus fils de lumière
 
Ilunbe ginen ilunbetan,
Orai argi, Jauna, zu baitan.
 
1 - Argiaren seme izan, biziko urrats guzietan.
Argiaren seme izan, gutan Kristok dirdira dezan.
 
2 -  Argiaren fruitu ekar : on ager, zuzen eta suhar.
Argiaren fruitu ekar : bekatutik bozik iratzar.
 
3 - Ez egon lo, denak jeiki : Jainkoa nun den, nor den aurki.
Ez egon lo, denak jeiki : zoin den ona, ai baginaki !
 
4 - Jaunak baitu argitua, bidean deika zen itsua,
Jaunak baitu argitua, argi beza gaurko mundua.
 

G 02 - Barka Jauna

Prends pitié de nous, Seigneur
 
Barka, Jauna, bai dolu dugu
Zu hanbat ofentsaturik.
Otoi, urrikal zakizkigu
Ostia (Kurutze) saindu hortarik.
 
 
1 - Aitortzen dugu zaitugula
Ainitz eta ainitz laidostatu,
Zure ongiak ditugula
Mila mila bekatuz pagatu.
 
2 - Salbatzaile guziz saindua,
Zure kontra gare gu altxatu :
Hastio duzu bekatua
Eta guk bekatua maitatu.
 
3 - Zu hain on, hain maitagarria,
oi zenbat zaitugu ofentsatu.
Dolu dugu, Jesus eztia,
Nahi gare zinez konbertitu.
 
4 - Kurutzean hil izan zare
Oinazetan, o Jesus, gu maitez ;
Zu maitatzen ariko gare
Gu ere beti, Jauna, ordainez.

G 13-1 - Aintza, Jesus, Zuri !

                            Gloire à toi, Seigneur : ta Parole est lumière !
 
A   URTEA                        Aintza, Jesus, Zuri !
                                           Zure Hitza gure argi !
 
Haustez :        
                               « Bihotz berri zaitezte » dio Jaunak ;
                               « Hurbildua da zeruetako erreinua. »
 
Igandea 1 :      
                                Ez da ogiz bakarrik bizi gizona :
                                Bainan Jainkoaren ahotik jalitzen den hitz oroz.
 
Igandea 2 :                Hau da nere Semea, Seme maitea :
                                Huntan dut nere gozoa : denek entzun-azue.
 
Igandea 3 :                Jauna, emadazu ur hori :
                                Eta egin bedi ni baitan zerurako iturri.
 
Igandea 4 :                Ni naiz denen bidea, denen argia :
                                Ez da jarraikitzen zaitana ilunbetan ibiltzen.
 
Igandea 5 :                Ni naiz piztea eta Ni bizia ;
                                Ez da hil beharko sekulan nitan fede duena.
 
Erramuz :                Kristo kurutzeraino zaiku apaldu ;
                                Horra zertako den emana denak baino gorago.
 
Ortzegun sainduz :              Huna emaiten dutan manu berria :
                                Denek elgar maita zazue, nik maitatu bezala.

G 03 - Itzul hadi

Reviens, pécheur, à ton Dieu : il t'appelle
 
1 - Itzul hadi, itzul, bekatorea :
Jainko Jaunak deitzen hau arraiki.
Estima zak hitaz duen galdea,
Eta emok bihotza osoki. (bis)
 
2 - Betiere hire huts guzietan
Egin daiat pietatez oihu,
Ene gana deitu haut hanbatetan,
Bainan hago gogor eta mutu. (bis)
 
3 - Zer da, errak, nik egin ez dutanik
Hi gaizkitik gibel-arazteko ?
Hanbat argi izan duk ene ganik.
Hauk guziak hi zeruratzeko. (bis)
 
4 - Zeren gatik bada nauk ofentsatzen ?
Naski guziz ona naizelakotz ?
Hain gogorki zergatik nauk laidotzen ?
Ez nauk maite, maite hautalakotz. (bis)
 
5 - Bizitze hau ez duk amets bat baizik :
Hil behar haiz eta noiz ez dakik.
Ez daroat nik agindu gerorik,
Ez asterik ez eta orenik. (bis)
 
6 - Izanen haiz egun batez zeruan
Edo dukek betiko zortea
Tormentetan, su-pean, ifernuan.
Eta ez duk gogoan hiltzea.  (bis)

G 14 - Zu Jesus

Avec toi, Seigneur, plus de crainte !
 
1 - Zu, Jesus, fededunen indar, gu baitan gaur bizi zaite :
Gaitz ilunberi gaiten oldar, Zu denen Jaun egin arte.
Zu ganat dugun lagunt elgar, pitz argi eta sineste.
 
Ez gaiten, Jauna, deusek izi :
Zu, denen Jaun, gutan bizi.
2 - Joan zinen, Jesus mendiraino, han itxuraz aldatzeko.
Bet betan huna goiko lana : Zu zarela zinez Jainko.
Zu aintzindari gabiltzano, gauari nausi gitzaizko.
 
3 - Ur biziaren iturria, Zu baitzare, Jesus Jauna :
Zuk ezti gutan egarria, sor dakigun maitasuna.
Hez gutan mundu galgarria, Zu ganat gaiten aintzina.
 
4 - Zu gabe, Jesus, nork zer ikus, nork dakike nundik ibil ?
Oi ! Itsu zena zoin zen urus : ez zitaken pozez ixil.
Gu ere, otoi ! Argi Jesus, ez gaiten itsuturik hil.
 
5 - Gu garen hori norat doa,
Lur huntako gauan barna ?
Zu zare bizi betikoa, hil ondoan dirauena.
Gu baitan, otoi ! Pitz, Jainkoa,
Zu zauden argi zabala.

G 05 - Oi Jauna, zure graziak

Seigneur, j'ai méprisé tes bienfaits
 
1 - Oi Jauna, zure graziak
ez zaizkit baliatu,
Zure fagore guziak
Baititut arbuiatu.
Niri ongi egitetik
Ez etzare baratu,
Ordainez ene partetik
Nola zaitut maitatu ?
 
2 - Laguntza berezienez
Orai inguratua,
Egia entzun tudanez
Guzia hunkitua,
Osoki naiz ahalgetzen
Bizitze iraganez,
Ene bihotza da zaurtzen
Urrikirik minenaz.
 
3 - Bekatutik naiz urruntzen
Zuri jarraikitzeko,
Ongia dut besarkatzen
Jauna, zu ganatzeko.
Oi, zure ganik ez nago
Sekulan urrundurik ;
Akabo da, gehiago
Batere bekaturik.

G 15 - Ken bihotzetik

Changez vos coeurs : le Seigneur vient !
 
Ken bihotzetik itzal eta bekatu,
Gaur nahi baitu Jaunak zuen ganatu.
 
1 - Hain gaitu maite, Aitak eman baitu
Bere Seme Jesus, nahiz denak salbatu.
 
2 - Ez da galduko Jesusi dagona :
Argiratuko da xuxen doan gizona.
 
3 - Ez egon otoi ! argiari gogor ;
Lotuz ilunberi ezin salbatu nehor.
 
4 - Ez dira heldu argirat gaixtoak :
Egiten dutena on ez baitu Jainkoak .
 
5 - Utz bihotzean Jesu Kristo sartzen :
Argi beteraino harekin hel gaitezen.

G 06 - Zabal, otoi, Jauna

Ouvre mes yeux, Seigneur !
 
1 - Zabal, otoi, Jauna, nere begiak,
Ikus ditzaten zure bihotzaren miragarriak.
 
2 - Bide bazterrean banago itsu,
Senda nezazu, zu, nere Jauna,zu ikus zaitzadan.
 
3 - Zabal, otoi, Jauna, nere eskuak,
Zabalik dauden eta pitz ditzaten bihotz histuak.
 
4 - Gaitz guzien gatik noan zurekin
Har ni eskutik, Gurutzerat ere joan ahal nadin.
 
5 - Zabal, otoi, Jauna, nere bihotza,
Entzun dezadan behartsuen deian Kristoren boza.
 
6 - Ainitzentzat, Jauna, zu hila zaude.
Egon nerekin, nehoiz gal ez nadin, pitz nitan fede.
 

G 16-1 -Bihotz berritzeko

Changeons nos coeurs, revenons vers le Seigneur !
 
Bihotz berritzeko eguna etorria da.
Huna garizuma : guziak biziz alda.
 
1 - Itzul Jauna ganat, sinets berri ona,
Entzun nola dagon deika guri Jauna.
 
2 - Bere idurirat zaitu zu egina ;
Zu hoin itsuturik haren bihotz mina.
 
3 - Zure maitez Jauna zaitzu gizon egin,
Zure adiskide izan ahal zadin.
 
4 - Orai berri zaite, entzun haren deia :
Eman Jainkoari bihotzeko baia.

G 07 - Uko bekatuari

Seigneur, je veux me convertir
 
1 - Uko bekatuari,
Utz haren bidea,
Jarraik bertuteari :
Hartan da bakea.
 
Oraidanik
Bihotzetik
Nahi naiz kanbiatu ;
Saindutzerat,
Salbatzerat,
Nahi naiz lehiatu
Nahi naiz lehiatu.
 
2 - Jainkoa behar duzu
Maitatu osoki,
Hura adora zazu
Otoitzez kartsuki.
 
3 - Jaunaren iduriko
Egina denari,
Ekar zuk amodio
Nola zeroneri.

G 17 - Zu Jesu-Kristo

Souviens-toi, Seigneur, de ton amour
 
1 - Zu, Jesu Kristo, gaur orroit zaite zoin gaitutzun maite.
Ken bekatua ! Pitz goiko sua.
 
2 - Zuk gurutzean baituzu jasan hiltzerainokoan.
Ken bekatua ! Pitz goiko sua.
 
3 - Zu jautsi zinen eskuak zabal gu ez gaitezen gal.
Ken bekatua ! Pitz goiko sua.
 
4 - Guk zoin ditugun bihotz, eskuak maiz gutaz hartuak.
Ken bekatua ! Pitz goiko sua.
 
5 - Zu, Kristo Jauna, zinen den-dena gu maitez emana.
Ken bekatua ! Pitz goiko sua.
 
6 - Zuk baitaukuzu goiko bizia hilez eskainia.
Ken bekatua ! Pitz goiko sua.

G 10 - Jainko Semea

Fils de Dieu Transfiguré, conduis-nous au Père
 
Jainko Semea, guri mintza :
Zuri beha dugu bihotza.
 
1 - Otoitz mendiko gainean hiruen pozaren betea,
Han Jesusi mirestean argiz dirdir begitartea.
 
2 - Ilunbetarik gorago otoitzak joanaraz gaitzala :
Guri dirdir dagokigun Jainkoaren goiko itzala.
 
3 - Nahigabeen artetik, Jesus hor suma dezagula :
Sinestean ibiltzeko dugun beti bihotz ahala.
 
4 - Kurutzeraino zurekin jasanik bizian kartsuki,
Piztu-eta joan gaitzazu Aita ganat dena iguzki.
 

G 24 - Aberatsak

Malheureux êtes-vous, vous les riches...
 
Bai dohatsu, dohatsu, Jaunari dagon behartsua.
Bai dohatsu, dohatsu : harena da Erreinua.
 
1 - Aberatsak, aberatsak, heldu dira egun hitsak,
Horra kutxak, horra moltsak zilatuak eta hutsak. (bis)
 
2 - Dauzkatzuen ontasunak harrek dira barnez janak.
Dirdir egun errauts bihar... Aberatsak, egin nigar ! (bis)
 
3 - Bertzen lanez hanpatu-ta joan zarezte bestaz besta.
Bainan tanpez urtuko da zuek bildu diru meta. (bis)
 
4 - Langileak ez du izan hartze zuen lan saria ;
Bainan denak zuzen ditzan, huna Kristo ! Bozkaria ! (bis)
 
5 - Oraindanik indar egin, gutan ariz, Kristo Jauna ;
 Argi-semek elgarrekin dugun heda maitasuna. (bis)
 

G 10 - Jainko Semea

Fils de Dieu Transfiguré, conduis-nous au Père
 
Jainko Semea, guri mintza :
Zuri beha dugu bihotza.
 
1 - Otoitz mendiko gainean hiruen pozaren betea,
Han Jesusi mirestean argiz dirdir begitartea.
 
2 - Ilunbetarik gorago otoitzak joanaraz gaitzala :
Guri dirdir dagokigun Jainkoaren goiko itzala.
 
3 - Nahigabeen artetik, Jesus hor suma dezagula :
Sinestean ibiltzeko dugun beti bihotz ahala.
 
4 - Kurutzeraino zurekin jasanik bizian kartsuki,
Piztu-eta joan gaitzazu Aita ganat dena iguzki.
 

G 31 - Gure ganat

Viens en nous, Seigneur, réchauffer notre coeur
 
Gure ganat otoi, zato, Jauna,
Gure bihotz iluna,
Berotzerat, sustatzerat berriz
Maitasunaren argiz.
 
1 - Badakigu nola xumeekin usu bazinabiltzan
Emaguzu, umil ibil gaiten, gure urrats guzietan.
 
2 - Badakigu maite zinuela haur ttipien irria
Emaguzu heien idurirat fidantziaren grazia.
 
3 - Badakigu nola pobre zinen zure bizi guzia
Emaguzu, behardunen alde bihotz zabal idekia.
 
4 - Badakigu bihotzez garbiak nola dohatsu diren
Emaguzu garbi eta zuzen, zu bezala izan gaiten.
 
5 - Badakigu, agertu duzula berri on ta ederra
Emaguzu haren arabera, erabiltzeko indarra.