Recherche

C = Eukarizti kantuak - Louanges au Christ

C 01 - Oi mirakuilu guziz

Ô merveille ! Sous les apparences du pain, voici le Seigneur !
 
Oi mirakuilu guziz espantagarria
Ogiaren iduriz Jesus estalia.
Hura dut adoratzen aldare gainean,
Hura bera dut jaten komunionean.
 
1 - Ene begiek Jesus ez dute ikusten,
Gorputzeko sentsuek ez dute senditzen,
Bainan duda gabe dut han dela sinesten,
Fedeak argiturik han dut ezagutzen.
 
2 - Jesusek egin zuen azken afaria
Janaritzat emanik bere haragia.
Haragi saindu hura jaten dut nik ere,
Hura janik uste dut bizi betiere.
 
3 - Gurutzefikaturik guretzat hil dena,
Lorioski pizturik zerurat igana,
Hura da Sakramendu huntan ezarria,
Hura bera lurrean gure janaria.
 
4 - Biziaren arbola guziz aipatua,
Baratze dohatsuan Jaunak landatua,
Aurkitzen da neretzat kominionea.
Nik han dut edireiten ene bizitzea.
 
5 - Izraelek jan zuen desertuan mana,
Gustu gozo guziak barnean zauzkana...
Jesusen gorputza da nere janaria,
Desertu huntan ene kontsolagarria.
 
6 - Jainkoaren mendirat igan zen Eliaz,
Sainduki bortizturik jan zuen ogiaz...
Jaten dut aldareko ogi sakratua,
Hartaz nik ardietsi uste dut zerua.
 
7 - Urerat du lehia orkatz nekatuak,
Ihiztariez eta beroz penatuak...
Hala dut desiratzen zeruko ogia.
Jauna, sosega zazu ene gutizia.
 
8 - Xoriek badituzte beren ohantzeak,
Urzo tortoilek ere nun eman umeak...
Nik zure aldaretan dut ihes-lekua,
Nik han dut edireiten ene sosegua.
 

C 17 - Mirakuilu guziz miragarria

Mystère de l'Homme-Dieu présent parmi nous !
 
1 - Mirakuilu guziz miragarria :
Jesus ona zerutik jautsia,
Aldarean zeruetan bezala,
Jainko Gizon, guretzat zaudena.
 
Zutan, Jesus, dut ene esperantza.
Ah ! Zuk bozten dautazu bihotza,
Azkartua zure Gorputz sainduaz
Eta zure Odol sakratuaz.
 
2 - Sinesten dut eta sineste hortan
Izanen naiz bizian, hiltzean.
Adoratzen zaitut, O Jainko Jauna,
Miresten dut zure ontasuna.
 
3 - Hasi nahi naiz zuretzat bizitzen,
Betikotzat nitzaitzu emaiten.
Erre zazu beraz ene arima
Amodioz zuretzat, Jaun ona.
 
4 - Oi zerua, zer ontasun handia.
Jaungoikoa ene janaria.
Ene Artzain eta ene hazkurri,
Jesus ona, zein den miragarri.
 

C 02 - Nekez eta nigarrez

"Venez, vous tous qui peinez, je vous soulagerai."
 
1 - Nekez eta nigarrez ezinduak oro,
Zatozte ba, zatozte.
Ene baitan zaitezten azkar eta bero,
Zatozte ba zatozte.
Ogi huni baitario
Indar eta bozkario.
 
2 - Ez ote dut zuentzat ixuri odola ?
Zatozte ba, zatozte.
Maiteari maitea doakon bezala,
Zatozte ba, zatozte.
Amodioz ez bainauke,
Zuen baitan sartu arte.
 
3 - Nere Jainko-bihotzak bazauzkate orai
Guziak bat guziak.
Zauzte beti ni baitan egiazki anai,
Guziak bat guziak,
Oro zaizten zerurat hel,
Ogi biziz nik haziak.
 

C 18 - Ogi guretzat emana

C'est toi, Seigneur, le Pain rompu livré pour nous
 
Ogi, guretzat emana, Jesus, baitzira zu,
Zure gorputz ospetsuan denak bil gaitzazu.
 
1 - Hil-bezperan, ogia har eta erran zuen :
“Huna, ene gorputza da, denentzat emaiten.”
 
2 - Hil-bezperan, arnoa har eta erran zuen :
“Huna, ene odola da, denentzat ixurtzen.”
 
3 - “Urririk dut nik emaiten, zatozte ni gana,
Behartsuek janen dute,” Jaunaren errana.
 
4 - “Ogi bizi naiz ni, dio, nitan sinets azu,
Etorriko naizelarik, piztuko zira zu.”
 
5 - “Zuen salbatzaile jin naiz, ez jujatzailea,
Aita ganik heldu naizen bizi emailea.”
 
6 - Ogi bera zatikatuz, eta fede bera,
Gorputz bera dugun egin : Jaunaren biltzarra.
 
7 - Huna Jaunaren egunak : has gaiten aldatzen,
Huna Jaunaren egunak : has bihotz berritzen.
 
8 - Aldarerat hurbiltzean, beha lagunari,
Barkaturik, bakean da egiten bazkari.
 
9 - Jesusekin sofriturik, eta hilik ere,
Haren baitan gira bizi, harekin errege.
 
10 - Jaunak nere bihotzari dio : “Joan zaite,
Bozkario, libertate, bake hedatzaile.”
 
11 - “Huna hauk egun berriak, hau bizien lurra,
Onhar, ene hautetsiak, Jaunaren agurra."

C 03 - Izan zaite beti

Seigneur Jésus, règne sur nos coeurs
 
Izan zaite beti, Jesus maitea,
Gure bihotzaren Jaun ta Jabea.
 
1 - Ez da zerurako bertze biderik,
Jesusen bihotza bezalakorik.
 
2 - Bihotz hori dago beti zabalik,
Bekatorosentzat hetsi gaberik.
 
3 - Gure bihotz ahul, bihotz ttikiak,
Oro handi bitza zure graziak.
 
4 - Zer gauza ederra Jesus hartzea,
Zurekin guk, Jesus, bat egitea.
 

C 19 - Azken gau orroitgarria

" La veille de sa Passion Jésus prit le pain ... "
 
Bai, hau dut nik aitorturen, zer egin duzun, Jauna :
Zu ordain jarriz egin den betiko batasuna.
 
1 - Azken gau hartan, zinuen, Jesus, hartu ogia :
Erditik hausteak zuen itxuratzen hiltzea.
“Nehork ez daut eni kentzen, zinion zuk, bizia,
Neronek, bai, dut emaiten, salba ditzan guziak.”
 
2 - Afari egin ondoan, eman zinen opari
Kurutze Golgotakoan Aita Jaungoikoari,
Erranez : “Batasun huntan Odola da lokarri.
Munduko lau hegaletan egin hau orroitgarri.”
 
3 - Geroztik Jaunaren herri gabiltz haren manuko,
Anaier guk ogi hori dugu eskuratuko.
Hil bazen, hau dugu berri : piztua dela Kristo,
Mezak du Jauna ageri : Gauden Haren lekuko.
 
4 - Ereile moldean da jin Kreatzaile Jainkoa.
Berak du hazi onekin utzi ere gaixtoa.
Aihena txarra delarik, gure mahastikoa,
Bilduko du Jaunak hortik uzta sekulakoa.
 
5 - Jauna noiz etorriko den gaude beti aiduru,
Hartuko ote gaituen Berekin zeruz zeru.
Bere ogi, bai arnoen hazia hark bota du.
Mahaina dut jastaturen, Harekin buruz buru.
 

C 04 - Hor zaude Jesus

Tu es là, Seigneur, j'ai soif de toi
 
Hor zaude, Jesus, aldarean :
Nahi zintuzket bihotzean.
 
1 -  Zeruetako Jaun handia,
Eginik gure janaria,
O amodio igeria,
Gizonarentzat geiegia. (bis)
 
2 - Gozo guzien iturria
Hiltzeko gure egarria.
O Jesus, ogi bozgarria,
Zeru ta lurren iguzkia. (bis)
 
3 - Ondo gabeko itsasoa,
Zerutik jautsi zaren sua.
O amodio hain osoa,
Arimarentzat zein gozoa. (bis)
 
4 - O zerukoen zoriona,
Oraitik pizten gaitutzuna
O lurrekoen atsegina,
Gozoenetan gozoena. (bis)

C 21 - Sinesten dut

Je crois, Seigneur : tu es le Pain de vie
 
Sinesten dut, Jesus Ogi bizia,
Hor zarela gure maitez jautsia :
Sinesten dut, sinesten dut.
 
1 - Ni naiz, ni naiz biziaren ogia.
Ni hartzen nauena ez da goseturen.
Betiko bizia bere baitan baitauka,
Piztuko da nitan azken egunean.
 
2 - Huna ogi zuen maitez jautsia.
Hau jaten duena beti biziko da.
Nik eman ogia nere haragia da,
Munduaren bizitzerako emana.
 
3 - Nitan baita, hartan bainaiz ere ni,
Nitaratzen dena nitaz biziko da.
Hauxe da zerutik jautsia den ogia :
Egon nitan, egon nadin zuen baitan.
 

C 05 - Laudorio ohore 1

Louange au Seigneur ! Il s'est abaissé, Dieu l'a exalté !
 
Laudorio, ohore Jesus maiteari !
Laudorio, ohore orai eta beti.
 
1 - Jainko zela Jesus,
Etzagon urguluz
Lerro gorena hartuz.
Horra mutil ezdeus,
Orotaz gabetuz,
Gizoner parekatuz.
 
2 - Bere nahitara
Jautsi da gutara,
Gure gatik hila da.
Hiltzetan ondarra
Kurutzeko hura
Gaixtaginen gisara.
 
3 -  Apal egin zena
Da berriz gorena
Ezarria izana.
Jainkoak emana
Baitio izena
Orotako lehena.
 
4 - Jesusen goresle
Belaunika beite
Zeru, lur ala lurpe.
Gora deit bezate
Jaun ta Salbatzaile,
Jainko Aitari ospe !
 

C 22 - Ogi zerukoa

Pain du ciel, mystère d'abaissement !
 
Ogi zerukoa,
gizonen ogia.
Hor da hor Jainkoa,
apalduz jautsia.
Hau misterioa :
Nausien Nausia
Gu ezdeusen janaria.
 
1 - Besta saindu huni
Gaiten bozik junta :
Denen sustagarri,
Elgarrekin kanta.
Gaiten bihotz berri,
Jauna jautsi baita
Dugun gorets eta maita.
 
2 - Ogi Kristotua,
Fede hazkurria,
Jainkora mundua
Piztuz goi-argia.
Haiza bekatua,
Denak bozkaria
Izan denen iguzkia.
 
3 - Ogi Kristotua,
Bihotzen indarra,
Zeruko zerua,
Zorion bakarra,
Bakera mundua,
Jendeak batera
Denak beude zuri beira.
 

C 06 -Dugun lauda

Louons le Seigneur
 
Dugun lauda, dugun lauda
Jesus Jainko Jauna.
Dugun lauda, dugun lauda
Jesus Jainko Jauna.
 
1 - Betiereko bizia
Emaiten duzun Ogia,
Hor zaitugu aldarean
Apezak jautsarazia.
Noiz dukegu bihotzean
Zure hartzeko loria ?
 
2 - Hor da Golgotan bezala
Jesusen Bihotz zabala.
Hor da ere gure maitez
Ixuri duen Odola.
Fedez eta karitatez
Guziak bete gaitzala !
 
3 - Zeruko Aitak har beza
Aldarean den eskaintza !
Ezti bedi ikusirik
Seme Jaunaren gorputza
Onets dezan gain hartarik
Hemen garenen otoitza !
 
4 - Jaunari zeru-lurretan
Ospe menderen mendetan !
Gu bakotxain amodioz
Hil baitzaiku mundu huntan,
Eta geroztik lorios
Baitago Aitaren-baitan.

C 23 - Ostia da

C'est le Seigneur, nourriture de nos âmes !
 
Ostia da, Jainkoa da
Arimen hazkurria da,
Jesus ona.
 
1 - Sakramendurik handiena,
Jesusek berak dionez,
Jainko bat berekin duena,
Gurekin bizi beharrez.
 
2 - Jesusek hil-aintzin egina
Aldarean da berritzen,
Apezak hitzak erran-eta
Ogia Gorputz itzultzen.
 
3 - Dugun bada izan lehia
Ogi hortarik jateko,
Jainko biziak eskainia
Gaitz ororen sendatzeko.
 
4 - Ogi saindu horren indarrez
Garbi dagola gogoa :
Ikusiren dut egun batez
Gorderik daukan Jainkoa.
 

C 07 - Laudorio ohore 2

Louange au Seigneur ! Unis à toi, que nous vivions de Toi
 
Laudorio, ohore Jesus maiteari !
Laudorio, ohore orai eta beti.
 
1 - Jauna, zu jatean,
Zutan gu bat izan :
Zorionik maitena.
Ai zer poza dudan,
Elgar maitatzean,
Gozatzera zu,  Jauna.
 
2 - Maite zaitut maite :
Nahi nuke bete
Dena zutaz mundua.
Nitan bizi zaite,
Nihaur izan arte
Dena zutaratua.
 
3 - Goazen elgarrekin
Bihotz barnez berdin,
Denen jainkoratzeko.
Dugun indar egin
Kristo izan dadin
Diren guzien Jainko.

C 25 - Jainkoaren Bildots Amultsua

Agneau de Dieu, livré pour nos péchés, nous sommes à toi
 
1 - Jainkoaren Bildots amultsua
Gure bekatuek odolztua.
 
Hemendik aintzina zureak gaitutzu,
Otoi, har gaitzatzu, plazer baduzu. (bis)
 
2 - Golgotan bezala hortxet zaude,
Amodioz hila gure orde.
 
3 - Odol xortaño bat ixuririk,
Ken hoben guziak gu-baitarik.
 
4 - Azkarki zaitugu, Jesus, maite :
Gu-baitan betikotz finka zaite.
 
5 - Jesus, gure maitez hil baitzare,
Izan maitatua betiere.
 

C 08 - Zeru gorenetarik

Le Seigneur est parmi nous !
 
Zeru-gorenetarik
(Mirakuilu handia !)
Aitaren eskuinetik
Hemen da jautsia
Jesus, Jesus.
 
1- Ahuspez nagozu, nere Jainkoa,
Ogia iduri, hortxet baitzira.
Zure zurea dut bihotz osoa,
Gogoz ez baitauke Zuri begira.
 
2- Ez dezaket ikus ez eta hunki,
Halere hor dela sinesten dut nik :
Jaunaren hitzari nago osoki,
Ez baita hau bezein egia denik.
 
3- Gurutzean etzen Jainkoa ezaun,
Gaur Gizona ere gorderik duzu :
Biak hor baitaude zeru-lurren Jaun,
Lapur onarekin deika nagozu.
 
4- Zaurier diotet Tomas-en hitza :
«Nere Jauna eta nere Jainkoa !»
Emadazu, otoi ! fede bat gaitza,
Pitz dakitan zure amodioa.
 

C 26 - Ohore amodio

Louons le Seigneur dans ce sacrement !
 
Ohore amodio
Sakramendu Sainduan Jesus Jaunari !
Ohore amodio, orai eta beti !
 
1 - Jesus handia hor goibeldua,
Fedeaz zaitut hortxet ikusten.
Maitatzen zaitut eta goresten
Aldare hortan, Jaun amultsua.
 
2 - Zerutikako Ogi bizia,
Gizon flakoen altxagarria,
Senda nezazu, azkar nezazu
Ukan dezadan sarri loria.
 
3 - Gurekin zaude, Jesus, lurrean,
Bainan ondikotz molde gordean.
Noiz zaitut bada nik ikusiko
Zaren bezala zeru gainean ?

C 10 - Adora dezagun

Adora dezagun menderen mendetan
    Jesus Jainko Jauna Sakramendu huntan.
 
1 - Jesus amodioz bihotza gaindian
Zein miragari zen azken afarian
Guretzat zelarik hiltzerat abian
Gerokotz ere zen gurekin nahian.
 
2 - Apostolueri erraiten diote :
«Ni gaur saldua naiz, bihar hilen naute.
Aitaren ganako denbora zait bete :
huna orai zenbat zaituztedan maite».
 
3 - Ogia harturik mintzo da Jainkoa
«Hau da ene Gorputz gurutzerakoa».
Gero kanbiatuz orobat arnoa :
«Hau da ene Odol ixuri gogoa.»
 
4 - Ene Gorputz hau da zuen janaria
Ene Odol hau da zuen edaria.
Hartan dut finkatzen Testament berria
Zuekin neraukan bihotz-lokarria.
 
5 - Sakrifizio ta Sakramendu Saindu
Jesusek egoitza gurekin hemen du.
Gu nahiz altxatu bera da apaldu,
Oro nahi gaitu bere-gana bildu.
 
6 - Ogi eta arno itxurez iduri,
Itxuretan Jesus itzaltzen da guri ;
Izatez hargatik ez arno ez ogi :
Jesus ber-bera da Sakramendu hori.
 
7 - Mixterio huni, o kristau maitea,
Gorputzeko begiz kakarrik ez beha :
Huntako begia da guziz fedea,
Bihotz garbiak du bixta hoi hobea.
 
8 - Jesusek gu baitan delarik egoiten,
Oi zenbat grazia deraukun emaiten.
Gu ere lorios hil-eta pitz gaiten
Bera da hazitzat gutarat eraiten.
 
9 - Adoratzen zaitut, o Jesus maitea,
Aldaretik zaude orai niri beha :
Ezagutzen nauzu ni bekatorea,
Urrikal zakizkit, o Salbatzailea !
 

C 27 - Laudatua, maitatua

Adorons, acclamons le Seigneur...
 
Laudatua, maitatua,
Adoratua sakramendu huntan
Izan bedi, Jesus beti
Orai eta menderen mendetan.(2)
 
1 - Jainko Jauna ostia saindu huntan
Estalia gure fagoretan,
Bihotz umil batez dugun adora,
Egiazki maita hura bera.
 
2 - Jesus, guri emaiteko bizia,
Egin zare gure janaria.
Haz gaitzazu denak zure dohainez,
Eta lagun zeruko fagorez.

C 12 - Ateari jo

Le Seigneur frappe à ma porte
 
Ai, ez dagola kanpoan hola
Gau hotzean jo,
Bihotzean jo.
Ez egon, Kristo,
ateari jo :
Sar zaite, zato !
Gauden gaur mintzo.
Sar zaite, zato !
Sar gutan, Kristo !
 
1 - Ateari jo, begira nago :
   Jesusek dio, kanpotik dio,
   Begira nago, ateari jo.
 
2 - Ni deika entzun idek dezazun.
   Gaua zoin ilun, denak zoin ilun.
   Idek dezazun ni deika entzun.
 
3 - Eginen dugu biek afari,
   Zu mintzo neri, ni mintzo zuri.
   Eginen dugu biek afari.

C 28 - Etor Jauna

Viens, Seigneur ! Que mon coeur t'appartienne !
 
Etor Jauna, otoi ! ez luza :
Zutan dena dugun bihotza.
 
1 - Jauna, nitan bizi zaite, nihau Jainkoz izan arte.
Ixilean bizi gaiten, zu eta ni bat egiten.
 
2 - Jesus Jauna bere aintzan agertuko zaikunean :
Xutik gare altxatuko, dena argi, dena Jainko.
 
3 - Gure azken egunean, har gu ere zure aintzan.
Egun hartan, zu den dena gure baitan izan, Jauna.

C 13 - Bihotz eta gogoz bat

Les premiers chrétiens n'étaient qu'un seul coeur
 
Elgarrekin bizirat igan araz gaitzan,
Kristo baitan denak bat gauden kantuz mezan.
                                Edo
Kristok nahi bezenbat, gaiten barnez berri,
Egin gaitzan berak bat, denen altxagarri.
 
1 - Bihotz eta gogoz bat lehen fededunak,
Ogiaren hausteko biltzen ziren denak.
Bere mahainerat gaur deitzen gaitu Jaunak,
Piztu gaitzan Ogiak eta Berri Onak.
 
2 - Kristoz mintzo zabiltzan indar handirekin,
Haren baitan gizonak nahiz anai egin.
Fede beraz beterik goazen orai berdin,
Jainko semen bakea zabalduz joan dadin.
 
3 - Ontasunak bakotxak elgarrenak zauzkan :
Heien artean ez zen nihor beharrean.
Gure bidez laguntza Kristok eman dezan,
Barneraino bedi sar gure bihotzetan.
 

C 29 - Ager zaite, Jesus ...

Viens, Seigneur Jésus, que tous voient ta gloire !
 
Ager zaite, Jesus, denek duten ikus
Zure gain hartako ospea, zure bihotzaren betea.
 
1 - Ixil ixila zabiltza lur huntan,
denetan emanez bizia
zabalduz grazia,
bai eta zure bihotza.
 
2 - Ai ! Zer eskerrak guk zuri gain hartan
Zu baitan guziak ikusiz
Barnetik miretsiz
Zoin gutan zinen zu ari.
 
3 - Denek zer esker-kantuak ! zer poza zer aintza !
Dirdiran ikusiz,
Zabalik miretsiz
Lur huntan erein fruituak.
 
4 - Ai ! Zer bihotzen asea ! argian,
Lorian, begiez ikusiz,
betikotz miretsiz,
Jesusen begitartea.
 
5 - Tanpez jausten ikusiz Goiko mundua,
Fededunak, denak, pitz :
altxa burua.
Kristo xutik miretsiz, altxa burua.
 
6 - Behakoak betiko xuka ditela,
Bihotz gogoz hartzeko
argi zabala :
Zorionez beteko argi zabala.
 
7 - Zu zaituzte zeruan
denek iguzki.Gure baitan Jaun izan
gaurtik osoki :
Jainkoz gaiten han

C 14 - Nahi duzue jakin

Quand te verrai-je, Seigneur !
 
1 - Nahi duzue jakin nere gutizia :
Jainko onarentzat da ene min guzia.
Ene baitan nago pentsatzen
Noiz ikusiko dudan ene Jainkoa :
Ezin bertzela biziz, Haren minez noa.
 
2 - Hura dut betikotzat ene bihotzean,
Hartaz landa ez duket pausurik lurrean.
Haren gana noa lasterrez,
Harentzat dut osoki ene gogoa :
Ezin bertzela biziz, Haren minez noa.
 
3 - O mahain dohatsua, Jainko janari.
Haren Odola bera dudala edari
harentzat da izanen beti
Bihotzean dukedan amodioa :
Ezin bertzela biziz, Haren minez noa.
 
4 - Lurreko janariak, gaitza etortzean,
Uzten dire guziak, gaitza ken artean.
Zer nahi den gaitz, nik dukedan,
Jesus dut erremedio guzizkoa :
Ezin bertzela biziz, Haren minez noa.

C 30 - Zu zira Jauna

Tu es, Seigneur, notre résurrection !
 
Zu zira Jauna gure piztea,
Alleluia, Alleluia.
 
1 - Aintza zuri hil eta hobiratua. Amen.
Aintza zuri hobitik piztu zirena. Amen.
 
2 - Aintza zuri zerurat igan zirena. Amen.
Aintza zuri ospean sartu zirena. Amen.
 
3 - Aintza zuri betikotz bizi zirena. Amen.
Aintza zuri berriz etorriko zira. Amen.
 

C 15 - Oi zer ogi

Coeur livré, comment répondre à ton amour ?
 
1 - Oi zer ogi dut ikusten
Gure aldaretara
Zeru gorenetik jausten
Arimen bazkatzera.
 
Bihotz kartsua, amultsua
Ene janari zare bilakatzen
Ordainez nola zaitut maitatzen.
 
2 - Jaunaren amodioa
Hemen da seinalatzen.
Oi hau da mixterioa,
Gizona Jainkoztatzen.
 
3 - Enekin bat egitea
Duzu bada bilatzen.
Zer duzu, Jesus maitea
Ene baitan aurkitzen ?
 
4 - Hau da nere zoriona.
Zenbat ontasun betan.
Salbatzaile guziz ona,
Nola zu ene baitan ?
 
5 - Jaun ona, zure egoitza
Zeronek zazu garbi ;
Bertzela zure emaitza
Oi, nola errezebi ?
 

C 32 - Zuri Jauna

Merci, Seigneur, pour tes bienfaits
 
Zuri Jauna esker mila
Esker mila, Alleluia !
Zuri Jauna esker mila
Esker mila, Alleluia !
 
1 - Zuk emanik dut bizia.
Bizi huntako argia. Alleluia !
 
2 - Zuk emanik dut fedea,
Bihotz barneko bakea, Alleluia !
 
3 - Zuk emanik dut ogia,
Ogi zerutik jautsia, alleluia !
 
4 - Zu ganik dut maitasuna,
Zure bihotzak emana, Alleluia !
 
5 - Zu ganik dut zoriona
Nitan baitzaude, zu Jauna, Alleluia !

C 16 - Zer ogi

Pain de Dieu, lumière de nos vies, garde-nous dans l'unité
 
Zer bihotz ona, zuk, oi Jauna.
Den denen ogi gutan hola sar !
Bat gauden eman beti zuk indar !
 
1 - Zer ogi Jainkozkoa den
Gu maitez egin, Jauna.
Gaitz-ilunbeak ditzan ken,
Da bera denek jana.
 
2 - Har ogi denek eta jan :
Hau nere gorputza da.
Har, edan arno basoan,
Hau nere odola da.
 
3 - Nik eman ogi bizi hau
Jan eta dabilana
Zoin urus, ni baitan nau,
Ni goiko zoriona.
 
4 - Hau janez bizi dena dut
Hil eta nik piztuko.
Goi argiz dirdir eta xut
Da noizbait agertuko.
 

C 35 - Lauda zagun

Adorons le Tout-Puissant sous l'apparence du pain
 
1 - Lauda zagun misterio handia,
Jainko Jauna ostian estalia.
Zuek, aingeruek, zeruko gortea,
Adora zazue gure Erregea, gure Erregea.
 
2 - Jainko Gizon gure Salbatzailea,
Mundu, zeru, guzien Egilea,
Jauts zaite zerutik gure laguntzerat,
Gure amultsuki benedikatzerat, benedikatzerat.